Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Wsparcie Stowarzyszenia "Kolej Beskidzka" w działaniach na rzecz rewitalizacji linii Żywiec - Sucha Beskidzka

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie "Kolej Beskidzka"
Żywiec

Za cel naszej aktywności stawiamy sobie wywarcie wpływu na przyszłość i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na Podbeskidziu poprzez dążenie do przeniesienia części transportu towarowego i osobowego z dróg na tory. Projekt ten powinien uczynić kolej w połączeniu z usługami przedsiębiorstw komunikacji samochodowej realną alternatywą dla wszystkich użytkowników samochodów osobowych.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie "Kolej Beskidzka" tworzy grupa kilkunastu ludzi świadomych, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu przynoszą wymierne korzyści dla społeczeństwa, regionalnej gospodarki oraz środowiska naturalnego. Od około 2012 r. podejmujemy starania mające na celu przywrócenie regularnych połączeń na linii Żywiec - Sucha Beskidzka. Coraz realniejsza groźba technicznej likwidacji wspomnianego odcinka kolejowego stała się impulsem do sformalizowania naszych działań w maju 2015 r. Od początku działalności wystosowaliśmy liczne apele, petycje, monity oraz wnioski, skierowane do odpowiednich organów. Ponadto podejmujemy działania na szczeblach wojewódzkim, ministerialnym, krajowym i europejskim, biorąc udział w spotkaniach z przedstawicielami odpowiednich władz. Organizujemy także spotkania i prezentacje z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przedstawicieli przewoźnika oraz zarządcy infrastruktury. Uczestniczymy również w konsultacjach społecznych rozkładów jazdy, wobec których zgłaszamy uwagi i propozycje. Oprócz powyższych podejmowane przez nas działania obejmują: promowanie połączeń kolejowych, organizowanie wydarzeń i konkursów mających na celu zachęcanie do korzystania z transportu przyjaznego środowisku, monitorowanie stanu linii kolejowej oraz prace w czynie społecznym podejmowane celem odnowienia przystanków kolejowych.

Dlaczego linia Żywiec - Sucha Beskidzka?

Przywrócenie naszej linii do systemu transportu zbiorowego jest istotne z następujących względów:

- środowiskowych: zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach ogółem przyczynia się do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych;

- społecznych: stworzenie dla okolicznych mieszkańców bezpieczniejszej i bardziej komfortowej alternatywy wobec komunikacji samochodowej, umożliwienie pasażerom szybkiej i komfortowej podróży z Podhala w kierunku Górnego Śląska oraz umożliwienie uruchomienia możliwie najkrótszego połączenia między Bratysławą i Krakowem; rozbudowa i poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej, mogącej służyć także lokalnym mieszkańcom;

- gospodarczych: wzrost atrakcyjności dla inwestycji krajowych i zagranicznych; rozwój gospodarki lokalnej oraz małej przedsiębiorczości; 

- kulturowych: wynikających głównie ze zwiększenia dostępności turystycznej regionu: ożywienie rzemiosła lokalnego i folkloru; zachowanie i wspieranie dóbr kultury.

Uczynienie kolei realną alternatywą dla innych gałęzi transportu jest możliwe jedynie wówczas, gdy sieć kolejowa jest utrzymana na odpowiednim poziomie oraz oferowany jest wygodny, przyjazny dla środowiska i nowoczesny transport publiczny. Ponadto rozkłady jazdy powinny być dopasowane do potrzeb pasażerów i zintegrowane taryfowo między sobą. Stowarzyszenie wskazuje na następujące filary sprawnej komunikacji publicznej:

- przyjazne dla pasażera centra przesiadkowe, stacje i przystanki;

- nowoczesna, wygodna i bezpieczna flota transportowa;

- atrakcyjna oferta przewozowa (promocje, wspólny bilet, łatwość zaplanowania podróży i zakupu biletu);

- regularne połączenia.

Co już udało nam się osiągnąć?

W marcu 2015 r. SKB zwróciło się do PKP PLK S.A. o wykonanie studium wykonalności dla rewitalizacji linii Żywiec - Sucha Beskidzka. Studium wykonalności stanowi najważniejszy dokument wymagany przy inwestycjach współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Stowarzyszeniu udało się pozyskać do współpracy samorządy lokalne. Zobowiązało się ono również do koordynacji działań pomiędzy samorządami a PKP PLK S.A.. W marcu 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, samorządami lokalnymi, przez których teren przebiega odcinek, oraz Stowarzyszeniem „Kolej Beskidzka”. Początkiem 2017 r. PKP PLK S.A. rozstrzygnęły przetarg na wykonanie studium. Za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo z Bilbao. Realizacja studium została zakończona w lutym 2019 r. Jej wynikiem jest obszerny dokument zawierający analizy społeczno-gospodarcze, analizy stanu istniejącej infrastruktury i taboru, a także analizy rynku usług transportowych wraz z prognozami ruchu. Zbadane zostały różne scenariusze inwestycyjne oraz ich wpływ na środowisko i mieszkańców, a także przeprowadzona została analiza kosztów poszczególnych wariantów prac.

Jeśli podoba Ci się to co robimy, możesz wesprzeć nas, teraz również pozbywając się równocześnie zbędnej odzieży :)