TEDx

REGULAMIN KART RABATOWYCH 50% DLA UCZESTNIKÓW EVENTU TEDxSGH

Zniżka 50% na zakupy w sklepach sieci Butik Cyrkularny

 

I. Organizator

Promocja ”Promocja Bon Cyrkularny uprawniający do zakupów ze zniżką 50% w sklepach sieci Butik Cyrkularny”

(dalej: „Promocja”) organizowana jest przez NEW SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 64/313, 02-690 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702792, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5213801376, REGON: 368713960, o kapitale zakładowym w wysokości 66.550,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) dalej zwany „Organizatorem” prowadzona jest na warunkach i zasadach opisanych w regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). 

II. Zasady uczestnictwa w Promocji 

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Promocji dokonają zakupu w jednym ze sklepów Butik Cyrkularny Organizatora NSG na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej również: „Uczestnik Promocji”)

 2. Promocja trwa w terminie 03.12.2022 - 03.01.2023 

 3. Przedmiotem Promocji jest otrzymanie przez Uczestnika Promocji w sklepie, w którym Uczestnik Promocji dokona zakupu, o którym mowa w ust. 1 zniżki w wysokości 50%, na warunkach opisanych w ust. 3-12 poniżej

 4. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione wszystkich kategorii (dalej zwane: Produktem). Nie obejmuje kart podarunkowych oraz toreb papierowych

 5. „Bon Cyrkularny uprawniający do zakupów ze zniżką 50%” uprawnia do otrzymania przez Uczestnika jednorazowego rabatu w wysokości 50% od ceny regularnej Produktu. Promocje nie łączą się

 6. Z bonu nie jest wydawana reszta, bonu nie można wymienić na gotówkę, bon jest formą płatności

 7. Warunkiem realizacja prawa do obniżenia ceny Produktów jest wręczenie „Bonu Cyrkularnego uprawniający do zakupów ze zniżką 50%” pracownikowi sklepu stacjonarnego Organizatora NSG

 8. „Bon Cyrkularny uprawniający do zakupów ze zniżką 50%” jest jednorazowego użytku

 9. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów objętych Promocją)

 10. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji “Bon Cyrkularny uprawniający do zakupów ze zniżką 50%” jeden raz

 11. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny

 12. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

 

III. Reklamacje 

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom.  

 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik powinien składać: 

a)  korespondencyjnie na adres Organizatora

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ubraniadooddania.pl 

z dopiskiem „Reklamacja ”Promocja Bon Cyrkularny uprawniający do zakupów ze

zniżką 50% w sklepach sieci Butik Cyrkularny”

 1. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego i sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą mailową nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r. 

 2. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: 

https://www.ubraniadooddania.pl/static_pages/odwiedz-nasze-sklepy-stacjonarne 

 1. Na zasadach prawem przewidzianych Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem URL: https://www.ubraniadooddania.pl/static_pages/regulamin-oraz-polityka-prywatnosci.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów. 

 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminu, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej  oraz udostępnienie w sklepach stacjonarnych. Zmiany warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i publikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, 03.12.2022 r.