Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY FUNDRAISINGOWEJ “UBRANIA DO ODDANIA”

Definicje

1.    W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy:

a)    Administrator – spółka New Solutions Group Sp z o.o. – z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70; podmiot administrujący i prowadzący Platformę,

b)    Organizacja charytatywna – Użytkownik będący pomysłodawcą i wykonawcą danej Kampanii, posiadający Konto na Platformie; fundacja lub stowarzyszenie w myśl przepisów prawa polskiego,

c)    Konto – konto Darczyńcy lub Organizacji charytatywnej założone w ramach Platformy,

d)    Platforma – platforma fundraisingowa „Ubrania do oddania” dostępna pod adresem www.ubraniadooddania.pl dostarczająca Darczyńcom informacji na temat Organizacji charytatywnych i Kampanii oraz ułatwiająca Darczyńcom przekazanie określonych środków w ramach Polecenia Finansowego na rzecz wybranej Organizacji charytatywnej. Platforma jest narzędziem umożliwiającym Darczyńcom przekazanie tekstyliów w postaci darowizny na rzecz Administratora, w celu dokonania przez niego określonego Polecenia Finansowego, na rzecz wybranej przez Darczyńcę Organizacji charytatywnej i Kampanii, a Organizacji charytatywnej uzyskiwanie w ten sposób środków pieniężnych,

e)    Kampania– zbiórka dobroczynna organizowana na Platformie przez Organizację charytatywną o określonym celu,

f)    Tekstylia - wszelkie elementy garderoby damskiej, męskiej oraz dziecięcej, w szczególności swetry, bluzki, bluzy, t-shirty, spodnie, spódnice, sukienki, sparowane buty, kurtki lub płaszcze.

g)    Darowizna Tekstylna – darowizna w postaci Tekstyliów przekazywanych przez Darczyńcę w ramach konkretnej Kampanii, na podstawie której Darczyńca przenosi własność Tekstyliów na Administratora. Tekstylia przekazywane przez Darczyńcę muszą być suche, czyste, niezniszczone, niepoplamione, niedziurawe i nadające się do ponownego wykorzystania.

h)    Polecenie Finansowe – polecenie Darczyńcy, zgodnie z którym Administrator będzie zobowiązany do przekazania środków pieniężnych w wysokości ustalonej na zasadach wskazanych w Regulaminie, a pozyskanych ze sprzedaży Darowizny Tekstylnej na rzecz wskazanej przez Darczyńcę konkretnej Kampanii; środki pieniężne przekazywane w ramach polecenia nie stanowią przychodu Administratora, ponieważ zostają rozdysponowane zgodnie z poleceniem Darczyńcy,

i)    Umowa Wsparcia – umowa świadczenia Usługi Wsparcia pomiędzy Administratorem a Darczyńcą,

j)    Umowa Współpracy – umowa między Organizacją charytatywną a Administratorem w ramach której Organizacja charytatywna otrzymuje Polecenie Finansowe od Administratora,

k)    Usługa Konta – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Darczyńców i Organizacji charytatywnej polegająca na udzieleniu dostępu do Platformy,

l)    Usługa Wsparcia - usługa świadczona przez Administratora na rzecz Darczyńców polegającą na przyjęciu, odebraniu i rozliczeniu Tekstyliów przekazanych w ramach Darowizn Tekstylnych oraz przekazaniu ustalonych Poleceń Finansowych na rzecz Organizacji charytatywnej w ramach Kampanii na zasadach wskazanych w Regulaminie i na Platformie,

m)    Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub z usług świadczonych na Platformie przez Administratora, w tym uczestniczy w grupach dyskusyjnych oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin i Politykę prywatności. Użytkownicy powinni informować Administratora o wszelkich treściach lub wypowiedziach noszących znamiona naruszenia Regulaminu. Użytkownik wprowadzając na Platformie jakiekolwiek informacje lub treści zgadza się na ich wykorzystywanie przez Platformę w sposób bezpłatny, niewyłączny, z możliwością udostępniania tych treści innym osobom.

n)    Darczyńcy – Użytkownicy będący osobami fizycznymi, posiadający Konto na Platformie w celu wspierania Organizacji charytatywnych i Kampanii.

o) Offline’owa Duża Zbiórka Tekstyliów, zwana Dużą Zbiórką – zbiórka Tekstyliów organizowana przez Organizacje charytatywne, wcześniej zgłoszona i zaakceptowana przez Administratora, w firmach, korporacjach, miejscach jednoczących większe skupiska osób, która koordynowana jest przez Administratora, a jej odbiór organizowany jest specjalnym transportem.

p) Podmiot Komercyjny- Kady podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ze szczególnym podkreśleniem: firm, korporacji, formalnych i nieformalnych inicjatyw społecznych działających przy Organizacjach charytatywnych, bądź wspierających ich działalność w sposób jednorazowy, bądź cykliczny.

§1 Postanowienia ogólne oraz definicje

1.    Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy fundraisingowej „Ubrania do oddania”, administrowanej i prowadzonej przez Administratora - czyli New Solutions Group Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70.

2.    Platforma stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej(Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

3.    Warunkiem korzystania ze wszystkich usług świadczonych na Platformie przez Darczyńców jest zarejestrowanie się i założenie Konta.

4.    Warunkiem korzystania ze wszystkich usług świadczonych na Platformie przez Organizację charytatywną jest zarejestrowanie się i założenie Konta.

5.    Korzystający w ww. sposób z Platformy Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Platformy.

§2 Warunki techniczne

1.    W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Platformie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a)    połączenie z siecią Internet,

b)    posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c)    korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d)    w przypadku Darczyńców i Organizacji charytatywnych dokonujących rejestracji Konta, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2.    W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3.    Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4.    Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia, Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.    W ramach usług świadczonych na Platformie, Administrator udziela Darczyńcom i Organizacjom charytatywnym dostępu do Platformy i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów. W ramach Platformy Administrator będzie dostarczać Darczyńcom informacji na temat Kampanii realizowanych przez Organizacje charytatywne.

2.    Na Platformie świadczona jest Usługa Konta pozwalająca na dostęp do Platformy, czyli dodawania Kampanii przez Organizacje charytatywne oraz wspieranie tych Kampanii przez Darczyńców przy udziale Administratora.

3.    Administrator świadczy Usługę Wsparcia, czyli usługę świadczoną na rzecz Darczyńców polegającą na przyjęciu, odebraniu i rozliczeniu Tekstyliów przekazanych w ramach Darowizn Tekstylnych oraz przekazaniu ustalonych Poleceń Finansowych na rzecz Organizacji charytatywnej w ramach Kampanii na zasadach wskazanych w Regulaminie i na podstronie Kampanii.

4.    Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi Konta i innych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz na Platformie.

§4 Rejestracja Konta przez Darczyńców

1.    W celu skorzystania z Usługi Konta i utworzenia Konta Darczyńcy, osoba fizyczna powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):

a.    w przypadku osób fizycznych – posiadać ukończone 18 lat,

b.    również w przypadku osób fizycznych - oświadczyć, że nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnych lub, że zdolność ta nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający korzystanie z Platformy,

c.    założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych:

i.    imię i nazwisko lub firma,

ii.    imię i nazwisko osób reprezentujących osobę prawną,

iii.    adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności,

iv.    adres e-mail,

v.    w przypadku przedsiębiorcy NIP i REGON,

vi.    oraz innych danych wskazanych ww formularzu.

d.    zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

2.    Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innych elementów, co do których zostanie wyraźnie poinformowany.

3.    Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Konta, Administrator poinformuje Użytkownika o rejestracji Konta. W momencie poinformowania Użytkownika zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Konta, a Administrator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.

4.    Administrator może odmówić rejestracji Konta Darczyńcy, w przypadku gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny Darczyńca nie był uprawniona do ich podania.

5.    W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających.

6.    Darczyńca nie uczyni niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji Administratora, poprzez swoje działania lub zaniechania. Darczyńca będzie zawsze działać w dobrej wierze w swoich kontaktach z Administratorem oraz reprezentując strony wobec osób trzecich, w szczególności podczas kontaktu z mediami i społecznością lokalną.

§5 Rejestracja Konta przez Organizacje charytatywne

1.    W celu skorzystania z Usługi Konta i utworzenia Konta Organizacji charytatywnej, fundacja lub stowarzyszenie powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):

a.    w przypadku osób prawnych – być reprezentowana przez osoby upoważnione do jej reprezentacji zgodnie z przepisami prawa, umową spółki lub statutem,

b.    założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych:

i.    firma,

ii.    imię i nazwisko osób reprezentujących osobę prawną,

iii.    adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności,

iv.    adres e-mail,

v.    NIP, REGON, KRS,

vi.    oraz innych danych wskazanych ww formularzu.

c.    zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

2.    Organizacja charytatywna może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innych elementów, co do których zostanie wyraźnie poinformowany.

3.    Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Konta, Administrator poinformuje Organizację charytatywną o rejestracji Konta. W momencie poinformowania Użytkownika zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Konta, a Administrator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.

4.    Administrator może odmówić rejestracji Konta Organizacji charytatywnej, w przypadku gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalna osoba rejestrująca Organizację charytatywną nie była uprawniona do ich podania.

5.    W przypadku wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających.

6.    Organizacja charytatywna nie uczyni niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji Administratora, poprzez swoje działania lub zaniechania. Organizacja charytatywna będzie zawsze działać w dobrej wierze w swoich kontaktach z Administratorem oraz reprezentując strony wobec osób trzecich, w szczególności podczas kontaktu z mediami i społecznością lokalną.

7.    Organizacja charytatywna, jak tylko jej Konto zostanie zweryfikowane na Platformie, będzie reklamowała swoje relacje z Administratorem w swoich własnych informacjach i na swojej własnej stronie internetowej.

8.    Weryfikacja Konta Organizacji charytatywnej następuje poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za rejestrację Konta.

§6 Dodawanie Kampanii przez Organizacje charytatywne

1.    Każda Organizacja charytatywna może dodać Kampanię wraz z jej szczegółowym opisem za pomocą Platformy.

2.    Po dodaniu Kampanii przez Organizację charytatywną tworzona jest specjalna podstrona dostępna na Platformie dla Darczyńców.

3.    W przypadku wycofania, anulowania lub odrzucenia Kampanii, Administrator informuje o tym Organizację charytatywną drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji Konta. Informacja o odrzuceniu zawiera uzasadnienie decyzji o odrzuceniu wraz z uwagami. Odrzucenie Kampanii nie wyłącza możliwości ponownego dodania Kampanii przy uwzględnieniu uwag zawartych w uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu.

4.    Organizacja charytatywna samodzielnie określa cash target tj. kwotę potrzebną na realizację założonej przez nią Kampanii.

5.    Czas trwania Kampanii nie może być krótszy, niż 30 dni kalendarzowych i dłuższy, niż 365 dni kalendarzowych.

6.    Organizacja charytatywna wie i rozumie, że jest wyłącznym podmiotem, który odpowiada za przygotowanie treści Kampanii, jej publikację i promocję.

7.    Organizacja charytatywna nie może żądać od Administratora zwrotu poniesionych kosztów przygotowania i promocji Kampanii.

8.    Organizacja charytatywna może prowadzić na Platformie wiele Kampanii jednocześnie.

9.    Organizacja charytatywna ma obowiązek realizowania działań edukacyjnych skierowanych do Darczyńców, aby zagwarantować sobie pełne zrozumienie procesu pozyskiwania środków z zamiany niepotrzebnych ubrań, które przekazywane będą przez Darczyńców w ramach Darowizn Tekstylnych.

10.    Organizacja charytatywna wyraża zgodę Administratorowi na wyświetlanie jej logo i korzystanie z nazwy na Platformie i we wszelkich materiałach reklamowych dotyczących Platformy.

11.    Organizacja charytatywna będzie reklamowała każdą Kampanię, którą prowadzi poprzez Platformę włączając w to reklamowanie Kampanii poprzez media społecznościowe.

§7 Dokonywanie darowizn

1.    Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny Tekstylne Administratorowi w ramach Kampanii, który następnie zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej sumy pieniężnej (Polecenie Finansowe) w ramach Umowy Wsparcia do Organizacji charytatywnej. Wysokość Polecenia Finansowego zależna jest od wysokości przekazanej Darowizny Tekstylnej Administratorowi oraz informacji zawartych na podstronie Kampanii oraz na Platformie.

2.    Pojedyncza Darowizna Tekstylna przekazana przez Darczyńcę nie może przekraczać 18 worków o masie nie niższej, niż 10 kg i nie wyższej niż 30 kg każdy.

3.    Darowizny Tekstylne mogą przekazywać także Organizacje Charytatywne. Pojedyncza Darowizna Tekstylna przekazana przez taka Organizację może przekraczać limity, o których mowa w pkt. 2.

4.    Organizacja Charytatywna jest zobowiązana sprawdzić, czy przekazywane Tekstylia spełniają definicję Darowizny Tekstylnej w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu. Przepisy pkt. 5-8 stosuje się odpowiednio.

5.    Strony przyjmują następujący przelicznik Darowizn Tekstylnych na wysokość Polecenia Finansowego – 1 kg Darowizn Tekstylnych odpowiada 1zł netto przekazanej Organizacji charytatywnej w ramach Polecenia Finansowego.

6.    Darczyńca pozostaje dysponentem kwoty Polecenia Finansowego. Administrator jest zobowiązany do przekazania ustalonego Polecenia Finansowego Organizacji charytatywnej.

7.    O wynikach finansowych i rezultatach prowadzonych w ramach Kampanii, Administrator informuje Darczyńców zamieszczając dane na Platformie, na podstronie Kampanii.

8.    W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Administratora, po realizacji Polecenia Finansowego dla Kampanii jej cel stanie się z jakichkolwiek przyczyn bezprzedmiotowy, Organizacja charytatywna przeznaczy zebrane środki pieniężne na realizację jego celów statutowych lub inną działalność charytatywną na co Darczyńca wyraża zgodę. Organizacja charytatywna zobowiązuje się powiadomić Darczyńców o przeznaczeniu powyższych środków na cele inne niż wskazane w Kampanii.

9.    Odbiór Tekstyliów w ramach Darowizny Tekstylnej przekazanej przez Darczyńcę, dokonywany jest przez firmę kurierską wyznaczoną przez Administratora w dniu i o godzinie ustalonej wspólnie przez firmę kurierską i Darczyńcę za pośrednictwem Administratora. Koszty firmy kurierskiej ponosi w pełni Administrator. Firma kurierska może odmówić odebrania Darowizny Tekstylnej w sytuacji stwierdzenia przez firmę kurierską:

a.    niewłaściwego zapakowania Tekstyliów;

b.    stwierdzenia uszkodzeń worka z Tekstyliami lub niewłaściwego zabezpieczenia worka z Tekstyliami.

10.    Administrator może odmówić przyjęcia Darowizny Tekstylnej gdy:

a.    przekazane Tekstylia nie spełniają definicji Darowizny Tekstylnej w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu;

b.    przekazane worki zawierają śmieci lub inne rzeczy niebędące Tekstyliami w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu;

c.    przekazane Tekstylia ważą mniej niż 10 kg.

11.    W przypadku odmowy przyjęcia Darowizny Tekstylnej z powodów, o których mowa w pkt. 10, Administrator odsyła ją na adres Darczyńcy i na jego koszt.

12.    Odbiór Tekstyliów w ramach Darowizny Tekstylnej przekazanej przez Organizację Charytatywną dokonywany jest w miejscu jej siedziby. Przepisy pkt. 9-11 stosuje się odpowiednio.

13.    Administrator każdorazowo poinformuje Organizację charytatywną o sytuacjach wskazanych w pkt. 9-10 wraz z podaniem szczegółów.

14.    Administrator każdorazowo poinformuje Organizację charytatywną o ilości zebranych środków rozliczonych z każdej otrzymanej Darowizny Tekstylnej. Powiadomienie o zgłoszonych darowiznach dokonywane będzie poprzez wysłanie e-mail na adres podany podczas rejestracji Konta i opublikowane zostanie na Koncie Organizacji charytatywnej w zestawieniu darowizn oraz opublikowane zostanie na podstronie Kampanii na rzecz której Darczyńca dokonał Darowizny Tekstylnej.

15.    Kwoty z Polecenia Finansowego są wypłacane Organizacji charytatywnej przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia Kampanii:

a.    po upłynięciu czasu trwania Kampanii, bez względu na osiągnięty procentowy wyniki z kwoty określonej jako cel Kampanii,

b.    gdy Kampania osiągnęła wynik 100% i więcej, wówczas Organizacja charytatywna może zakończyć trwanie Kampanii na żądanie – bez konieczności czekania, aż czas jej trwania definitywnie się zakończy.

§8 Organizacja Dużych Zbiórek Tekstyliów

1.           Administrator daje możliwość Organizacjom charytatywnym organizację Offline’owych  Dużych Zbiórek Tekstyliów, których celem jest pozyskanie dużej ilości Darowizn Tekstylnych w jednym miejscu na rzecz konkretnej Organizacji charytatywnej.

2.           Organizacja Dużej Zbiórki Tekstyliów odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą Administratora, a każda Organizacja charytatywna, jak również Podmiot Komercyjny zainteresowany jej przeprowadzeniem zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia Administratorowi Dużej Zbiórki Tekstyliów wysyłając e-mail na adres biuro@ubraniadooddania.pl

3.           Administrator wyraża zgodę na organizację Dużej Zbiórki Tekstyliów, organizuje, koordynuje i przeprowadza Dużą Zbiórkę Tekstyliów we wskazanym przez Organizację charytatywną lub Podmiot Komercyjny miejscu i w określonym czasie, szczególnie:

1.           Kontaktuje się z Organizacją charytatywną lub Podmiotem komercyjnym w  którym organizowana będzie Duża Zbiórka Tekstyliów

2.           Określa warunki Dużej Zbiórki Tekstyliów, przygotowuje materiały reklamowe i promocyjne ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji Tekstyliów

3.           Określa czas trwania Dużej Zbiórki Tekstyliów oraz warunki odbioru zgromadzonych Darowizn Tekstylnych oraz ich rozliczenia

4.           Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru Dużej Zbiórki Tekstyliów z podaniem konkretnej przyczyny takiej decyzji, szczególnie w sytuacjach w których:

1.           Duża Zbiórka Tekstyliów zorganizowana została bez zgody, wiedzy i udziału Administratora

2.           Zgromadzone Darowizny Tekstylne nie są zgodne z ich definicją

3.           Odbiór Darowizny Tekstylnej w ramach Dużej Zbiórki Tekstyliów koliduje z innymi odbiorami Tekstyliów realizowanymi przez Administratora w tym samym terminie

5.           Jeżeli Organizacja charytatywna lub Podmiot Komercyjny bez wiedzy i zgody Administratora samodzielnie zrealizowała Dużą Zbiórkę Tekstylną i mimo odmowy odbioru zgromadzonych Darowizn Tekstylnych przez Administratora, chce przekazać zgromadzone Darowizny Tekstylne do Administratora, to przysługuje jej prawo przetransportowania zgromadzonych Tekstyliów na wyłączny własny koszt do miejsca wskazanego przez Administratora .

6.           Jeżeli Organizacja charytatywna lub Podmiot Komercyjny decyduje się na samodzielnie przetransportowanie zgromadzonych Darowizn Tekstylnych do miejsca wskazanego przez Administratora, to nastąpi przekazanie Polecenia Finansowego przez Administratora na rzecz wskazanej Organizacji charytatywnej wyłącznie za Tekstylia, które są zgodne z definicją Darowizny Tekstylnej, na co Organizacja charytatywna lub Podmiot Komercyjny wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

7.           Przekazanie Polecenia finansowego przez Administratora z Dużej Zbiórki Tekstyliów następuje po podzieleniu Tekstyliów na zgodne z definicją Darowizny Tekstylnej i niezgodne z tą definicją. Na co Administrator zastrzega sobie okres trwający maksymalnie 90 dni roboczych. 

8.           Tekstylia niezgodne z definicją Darowizny Tekstylnej mogą zostać zwrócone do Organizacji charytatywnej lub Podmiotu Komercyjnego na jego prośbę na wyłączny koszt Organizacji charytatywnej lub Podmiotu Komercyjnego.

§9 Reklamacje

1.    Każdemu Darczyńcy i Organizacji charytatywnej i Podmiotowi Komercyjnemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, a także wykonaniem usług przez Administratora.

2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Administratora: biuro@ubraniadooddania.pl Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie, albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§10 Usunięcie Konta, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Platformę zawarta pomiędzy Administratorem a Darczyńcą ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia swojego Konta przez Darczyńcę, lub w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.

2.    Administrator może rozwiązać umowę z Darczyńcą i usunąć jego Konto w przypadku, gdy narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Platformy naruszą obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestają dalszych naruszeń. O fakcie rozwiązania umowy zgodnie ze zd. 1 powyżej Darczyńcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym Konta.

3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Platformę zawarta pomiędzy Administratorem, a Organizacją charytatywną, ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia swojego Konta przez Organizację charytatywną lub w przypadku o którym mowa w pkt. 4 poniżej.

4.    Administrator może rozwiązać umowę z Organizacją charytatywną i usunąć jej Konto w przypadku, gdy narusza ona postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Platformy, naruszą obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestają dalszych naruszeń. O fakcie rozwiązania umowy zgodnie ze zd. 1 powyżej Organizacja charytatywna zostanie poinformowana za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym Konta.

5.    Administrator może rozwiązać umowę z Organizacją charytatywną i usunąć jej Konto także wtedy, gdy ta Organizacja:

a.    w ciągu 30 dni od utworzenia Konta nie dodała żadnej Kampanii;

b.    nie prowadzi działalności ogólnopolskiej;

c.    dodała Kampanię, lecz nie wykonywała działań mających na celu jej promowanie (nie logowała się na Platformie przez okres dłuższy, niż 14 dni);

d.    dokonała Darowizny Tekstylnej niezgodnej z niniejszym Regulaminem.

6.    O fakcie rozwiązania umowy zgodnie z powodami, o których mowa w pkt. 5, Organizacja charytatywna zostanie poinformowana za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym Konta

7.    Usunięcie Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy z Administratorem.

8.    Usunięcie Konta nie zwalnia strony z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora, innego Użytkownika lub osób trzecich, powstałych w ramach Platformy lub w związku z korzystaniem z niej.

9.    Usunięcie Konta Darczyńcy nie skutkuje zwrotem Darowizn Tekstylnych lub wykonanego Polecenia Finansowego oraz nie rozwiązuje Umowy Wsparcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

10.    Usunięcie Konta Organizacji charytatywnej przez nią samą możliwe jest wyłącznie w sytacji w której nie prowadzi ona aktywnych Kampanii.

§11 Odpowiedzialność

1.    Platforma jest oparta na zasadzie „as is” (tak jak jest), bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, zawierających, ale nie ograniczonych do: gwarancji, tytułu lub domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, innych niż gwarancje, które są dorozumiane i niemożliwe do wykluczenia, ograniczenia lub modyfikacji na mocy przepisów znajdujących zastosowanie do niniejszego Regulaminu.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także, w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

3.    Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych na Platformie.

4.    Administrator nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za to, że darowizny uzyskane przez Organizacje charytatywne będą wykorzystane na określony cel Kampanii oraz Administrator nie może być odpowiedzialny za jakiekolwiek niezadowolenie lub potencjalną skargę. Darczyńca ma prawo oczekiwać i egzekwować wyjaśnień od Organizacji charytatywnej, którą wskazał w zgłoszeniu jako odbiorcę Polecenia Finansowego. Dane kontaktowe do Organizacji charytatywnej zamieszczone są każdorazowo na każdej podstronie Kampanii. Administrator nie dokonuje żadnego oświadczenia ani rozliczenia odnośnie sposobu i terminu, w jaki i w którym Organizacja charytatywna wydała otrzymane środki z Polecenia Finansowego.

5.    Organizacja charytatywna zabezpiecza Administratora przed wszystkimi zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, szkodami oraz stratami (w tym między innymi dowolnymi stratami bezpośrednimi, pośrednimi lub następczymi, utratą zysku, reputacji oraz wszystkich udziałów w zyskach, karami i kosztami sądowymi (obliczanymi na podstawie pełnego zabezpieczenia) oraz wszystkimi innymi uzasadnionymi kosztami i wydatkami zawodowymi) poniesionymi przez Administratora w wyniku lub w związku z:

1.    naruszeniem lub nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem niniejszej umowy przez Organizację charytatywną; oraz

2.    dowolnym roszczeniem wniesionym wobec Administratora przez osobę trzecią, wynikającym z lub powstałym w związku ze świadczeniem usług, w zakresie w jakim takie roszczenie wynika z naruszenia, nienależytego wykonania, niewykonania lub opóźnionego wykonania niniejszej umowy przez Organizację charytatywną, jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.

6.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizacji charytatywnej w związku z otrzymaniem darowizn na realizację Kampanii w zakresie należnych podatków, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 Nr 45, poz. 207, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833)oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888).

7.    Administrator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników, Darczyńców, Organizacji charytatywnych i osób trzecich za: (i) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników, Darczyńców, Organizacje charytatywne w formularzach rejestracyjnych, (ii) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników, Darczyńców i Organizacje charytatywne spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników, Darczyńców i Organizacje charytatywne; (iii) sposób, w jaki profile Darczyńców i Organizacji charytatywnych będą wykorzystywane; (iv) treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, (v) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej lub podobne; (vi) niemożność zalogowania się na Platformę spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania posiadanego przez Użytkowników, Darczyńców i Organizacje charytatywne itp.

8.    Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, zawierających treści homofobiczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itd.

9.    Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Platformy.

10.    Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Administratorowi, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

11.    Udostępniając jakiekolwiek materiały na Platformie, Użytkownik oświadcza, że:

1) jest autorem tych materiałów bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone na Platformie lub, że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źródła;

2) zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;

3) wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów bez ich istotnej modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych.

12.    Jeśli stosowane prawo nie zezwala na zastosowanie w całości lub w części powyższych ograniczeń odpowiedzialności, ograniczenia będą miały zastosowanie w stosunku do Użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy znajdujące zastosowanie.

§12 Postanowienia końcowe

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu strony zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Darczyńcy i Organizacje charytatywne są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Darczyńcę i Organizację charytatywną umowy świadczenia Usługi Konta z Administratorem zgodnie z §8 Regulaminu. Wszelkie umowy zawarte pozostają w mocy.

2.    Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.    Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.    Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień Regulaminu.

5.    Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 30.09.2018 rok

6.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy, a także w siedzibie Administratora.

7.    Aktualna wersja Regulaminu jest możliwa do pobrania także w formacie PDF pod adresem: www.ubraniadooddania.pl/regulamin